18 สิงหาคม 2563, โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จัดงานแถลงความร่วมมือการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ด้านท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2563

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า  กล่าวว่า ดีป้า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดทำ “มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) โดยกระจายตัวอย่างทั่วถึงในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจไทย ได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาวต่อไป

 “โดยภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย กระตุ้นรายได้ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย อีกทั้งยังส่งผลดีกระจายไปในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนเป็นหนึ่งในภาคส่วนการท่องเที่ยว ที่ช่วยกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวไปสู่ชาวบ้านโดยตรง สร้างความเติบโตสู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จึงสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้านนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินงานร่วมกับ ดีป้า ในครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนเป้าหมาย รวมถึงพิจารณาคัดเลือกโครงการของชุมชน องค์กรชุมชน และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยวกว่า 50 ชุมชนทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เข้าร่วมรับการส่งเสริมสนับสนุนจากดีป้า เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน รวมถึงดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับ ดีป้า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนชุมชนไปสู่เป้าหมายจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 สาขา Digital Community of the year ของชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้นำแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกแล้วนำมาคำนวณเครดิตคาร์บอนแปรเป็นมูลค่า  และรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 สาขา Digital Talent Award of the year ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ที่นำเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศ มาใช้พยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง  รวมถึงร่วมกันจัดโครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 ภาคทั่วประเทศ ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชน เป็นต้น

สำหรับโครงการดังกล่าว โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ดีป้า ได้จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน เดินหน้า 4 ภาคสร้างความเข้าใจในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ช่วยเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 77 ชุมชน จำนวนกว่า 236 คน และเกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างชุมชนกับบริษัทเทคโนโลยี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 770,000 บาทต่อชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อชุมชน พร้อมกับสร้างเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ นำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป