สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่อเนื่อง ล่าสุดผ่านความเห็นชอบดำเนินโครงการเพิ่ม 14 โครงการ สานต่อการยกระดับธุรกิจ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน คาดหากดำเนินการครบ 35 โครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้จะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 18 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Transformation Fund) เพิ่มเติมจำนวน 14 โครงการ จากเดิมที่ผ่านความเห็นชอบและเริ่มดำเนินการแล้ว 14 โครงการ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ที่  35 โครงการ โดยโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ แบ่งเป็น

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีระบบ ERP และ MRP จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการแอปพลิเคชันส่งเสริมโรงงานน้ำพริกในยุคดิจิทัล โดย บริษัท โกลเด้น พีค โฮมฟูด จำกัด
 2. โครงการระบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมติดตามงานด้วยสมาร์ทแทรค โดย บริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกัด
 3. โครงการลดต้นทุน เพิ่มกำไร ด้วยระบบ ERP โดย บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 4. โครงการ Cloud ERP เพื่อการพัฒนาและต่อยดทางธุรกิจ โดย บริษัท ไมครอน กรุ๊ป จำกัด

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีระบบ IoT จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการระบบรดน้ำสวนทุเรียนอัจฉริยะ โดย บริษัท เฟม เฮ้าส์ จำกัด
 2. โครงการฟาร์มไก่เบตงอัจฉริยะ โดย บริษัท ไก่โต้งเบตงยะลา จำกัด
 3. โครงการระบบช่วยงานบำรุงรักษาและเฝ้าระวังภัยของเครื่องจักร โดย บริษัท ซัมมิทเทค กรุ๊ป จำกัด
 4. โครงการพัฒนาระบบเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นสูงด้วย IoT โดย บริษัท เอส.ไอ.เอ ฟาร์ม จำกัด
 5. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตด้วย IoT โดย บริษัท โรงงานน้ำปลาชัยวัฒนา จำกัด

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีระบบ E-commerce จำนวน 3 โครงการ

ประกอบด้วย

 1. โครงการเรียนรู้ประสบการณ์ทำร่มพื้นบ้าน โดย บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด
 2. โครงการภราดรฟาร์มนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดย บริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด
 3. โครงการปรับปรุงระบบการจองกิจกรรมหน้าเว็บไซต์ และระบบบริหารการจัดการงานขาย และการจัดส่งสินค้าอัจฉริยะ โดย บริษัท ซิมเปิ้ล ครีเอชั่น จำกัด

และโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีระบบ POS จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการระบบควบคุมและโปรแกรมอัจฉริยะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ โดย บริษัท กู๊ดฟู้ดส์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
 2. โครงการการบริหารจัดการระบบขายปลีกหน้าร้าน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสต็อกสินค้า       โดย บริษัท เอกวิทยา จำกัด

ดีป้า มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ไทยสามารถยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยอดขายด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และหากดำเนินการครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาทผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) จำนวน 1 โครงการคือ โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงาน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีโอกาสเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างมีแบบแผน