สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ชาวไทยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry” เพื่อสร้างการรับรู้ในวงการอัญมณีไทย และกระตุ้นการปรับตัวของผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องประดับและจิวเวลรี่ พร้อมพัฒนาศักยภาพในการคิดค้น วิจัยนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่นิวนอร์มอล สร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นระบบสากล รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างมาก  ผ่านกิจกรรมการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมระดมความคิด ต่อยอดความรู้เพื่อสร้างการรับรู้แขนงใหม่ในวงการอัญมณีไทยให้มีรูปแบบต่างจากเดิม อาทิ

  • นายกวิน เทพปฏิพัธน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ ทิศทางเครื่องประดับไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สำหรับยุคนิวนอร์มอล

  • นายชารียา ชะรูชียา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ในหัวข้อ การปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและเครื่องประดับที่ชาญฉลาด
  • ดร.พองาม วีรุตมเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    ในหัวข้อ การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจอัจฉริยะ
  • นายนาวิดเดรซา อัลฮาดี อาจารย์จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อ บทบาทของเทคโนโลยี และ AI สำหรับอนาคตของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจเครื่องประดับและจิวเวลรี่

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลการวิจัยใหม่ๆ ของสมาร์ทจิวเวลรี่ มาจัดแสดงให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด  งานประชุมวิชาการ “Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry” จัดขึ้นในวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการฯนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล contact.kithai@gmail.comหรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/11Aqe0AY7t9mxWVToX9tUK44JPlUWeSaH2KMWnGP0IJg/edit