สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ภายใต้สังกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โชว์ผลงานครบรอบ 1 ปี เปิดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วราว 1,000 คน เตรียมระดมข้าราชการพันธุ์ใหม่ด้าน Data Science เดินหน้าบิ๊กดาต้าตั้งเป้าปีละกว่า 50 โครงการ พร้อมให้บริการแพลตฟอร์ม HIE ภายในปี 2564

 

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ ดีป้า มุ่งผลักดันเพื่อให้บริการด้านการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบัน GBDi กล่าวว่า ปัจจุบัน GBDi มี Data Scientists ซึ่งถือเป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ราว 40 คน และเตรียมขยายอัตรากำลังเพิ่ม 30 คนภายในปี 2564 โดยมาจากกลุ่มนักเรียนทุน บุคลากรจากภาคเอกชน และการยืมตัวบุคลากรจากมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นๆ  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการวิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ GBDi ยังเดินหน้ายกระดับความสามารถและเพิ่มทักษะบุคลากรของภาครัฐ โดยเปิดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วเกือบ 1,000 คน คาดภายในปี 2564 จะมีผู้ผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่า 1,800 คน

“ภายในปี 2564 GBDi จะมีกำลังพลผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science จำนวน 70 คน เพื่อดำเนินโครงการข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 50 โครงการต่อปี โดยในปี 2563 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหลายภาคส่วน ประกอบด้วย 3 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 3 เครือข่าย แบ่งเป็น เครือข่ายท่องเที่ยว  22 หน่วยงาน เครือข่ายด้านสุขภาพ 28 องค์กร และเครือข่ายการฝึกอบรม 22 สถาบัน ตลอดจนร่วมมือกับอีก 6 หน่วยงาน ระดับกรมหรือเทียบเท่า ทำให้ GBDi ส่งมอบบริการด้านข้อมูลไปแล้ว 51 องค์กร” ผู้อำนวยการสถาบัน GBDi กล่าว

 

รศ.ดร.ธีรณี กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการสำคัญที่ GBDi ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลในกลุ่มสาธารณสุขผ่านโครการ HIE (Health Information Exchange)เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและประวัติการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเริ่มทดสอบกับข้อมูลจริงภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ นำร่องกับโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรก โดยข้อมูลจะถูกเข้ารหัสและเก็บรักษาบนคลาวด์กลางของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ที่บริหารความปลอดภัยของข้อมูลภายใต้มาตรฐาน ISO27001

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลคือ แพทย์ที่ลงทะเบียนกับแพทยสภา และสังกัดโรงพยาบาลเท่านั้นพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วย โดยคาดว่าภายในปี 2564 จะมีเครือข่ายโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

 

“นอกจากนี้ ยังมีการสร้างแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลในกลุ่มท่องเที่ยวที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศจากทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำมาจัดระบบข้อมูลประมวลผลให้บริการ “ปักหมุด” แหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร พร้อมสร้างระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ตามงบประมาณและความชอบส่วนบุคคล โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี 2564 พร้อมเดินหน้าสร้าง Thailand Big Data Community แหล่งชุมชนข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอบิ๊กดาต้าของภาครัฐ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในวงกว้าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติอย่างมีศักยภาพ” ผู้อำนวยการสถาบัน GBDi กล่าวทิ้งท้าย