สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย   ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Biodiversity is our life…ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด” เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ หรือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ภายในงานได้รับเกียรติจาก น.สพ.ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ชามา อินซอน อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ศิลปิน นักแสดง และนักสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre, Thailand) และ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ศิลปิน นักแสดง ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นต่างๆ

ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมเสวนาออนไลน์ในวันที่ 10 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป              ทางเฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/CHMThailand และติดแฮชแท็ก #ForNature เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพในปีนี้