บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทบีเจซี นำโดย นางสุวรรณี ภู่นภานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริจาคเครื่องอัลตราซาวน์ จำนวน 4 ชุด มูลค่า 6,537,006.84 บาท เพื่อเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการเรียนและการสอนให้นักศึกษารังสีเทคนิค ภาควิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  โดยมี นายอนนต์ ละอองนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายสละ อุบลฉาย หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ร่วมรับมอบ  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เมื่อเร็ว ๆ นี้