ตามที่ ดีป้า หรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ประกาศปั้นตราสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในชื่อ dSURE” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและใช้งานแก่ผู้บริโภคไปแล้วนั้น

โดยในระยะแรก ดีป้า ออกแบบทิศทางการมอบตราสัญลักษณ์ dSURE ใน 2 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัยทางคุณลักษณะทางกายภาพ (Safety) ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ต้องได้มาตรฐานทั่วไป มีการป้องกันอันตรายจากสาย ส่วนต่อ แหล่งจ่าย ความทนทานไฟฟ้า มีข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการต่อเข้ากับเครือข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการต่อกับระบบกระจายสัญญาณด้วยเคเบิล โดยมีการคัดกรองต่อไปนี้ ยื่นรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบในราชอาณาจักรไทย ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่สำนักงานให้การยอมรับ อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60950-1:2005/AMD1:2009 หรือ IEC 60950-1:2005+AMD1: 2009 + AMD2 :2013 หรือ IEC 62368-1:2018 และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (Security) โดยสามารถป้องกันบุคคลอื่นเข้ามาเชื่อมต่อหรือควบคุมการทำงานแทนเจ้าของได้ ผู้ขอรับตราสัญลักษณ์จะต้องยื่นรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ทั้งนี้มี IP Camera ที่ผ่านคุณสมบัติได้รับตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่ แบรนด์ Hi view แบรนด์ FIRES แบรนด์ JARTON โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับตรา dSURE แล้วได้ที่ https://dsure.depa.or.th/product

ทั้งนี้ ดีป้า เปิดให้ผู้ประกอบการไทยขอรับตราลักษณ์ dSURE ได้แล้ววันนี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอน* และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE ได้ที่ LINE Official Account: @depaThailand หรือ https://dsure.depa.or.th/

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

* การขอรับรองตราสัญลักษณ์ dSURE ผู้ประกอบการจะต้องส่งผลิตภัณฑ์เข้าทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ ดีป้า รับรอง และเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดไว้จะได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ dSURE บนผลิตภัณฑ์