บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิต และบำบัดถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) แบบครบวงจร และเป็นโรงงานบำบัดถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) แห่งแรกใน SEA ที่ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน ISO 9001 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) ISO 14001 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ISO 45001 (ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) Halal (ฮาลาล) และ Green industry level 3 เปิดตัวบริการใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยบริการฟื้นฟูสภาพอะลูมินากัมมันต์ใช้แล้ว (Regeneration of Spent Activated Alumina) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการนำ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยตนเอง ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ เพื่อพัฒนาใน 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1 การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีวิศกรรมชั้นสูง เพื่อผลิตเป็น Activated Carbon หรือ ถ่านกัมมันต์ และ 2 การสร้างการหมุนเวียนทรัพยากร เพิ่มวงจรอายุวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ แปรสภาพใหม่เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้ดังเดิม นำไปสู่การสร้างธุรกิจเพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสภาพอะลูมิน่ากัมมันต์ใช้แล้ว (Activated Alumina) เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ที่ใช้แล้วต้องมีภาระในการกำจัดและใช้งานแบบ linear (การใช้แล้วหมดไป) โดยนายณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าบริษัทสามารถคิดค้นนวัตกรรม เพิ่มวงจรชีวิตให้กับอะลูมิน่ากัมมันต์ (Activated Alumina) นำไปสู่การใช้ประโยชน์ซ้ำ ลดการใช้ของใหม่ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ในปัจจุบันโดย บริษัท ไร้ท์รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถรับบริการฟื้นฟูสภาพอะลูมินากัมมันต์ที่ใช้แล้ว (Activated Alumina) ได้กิจกรรมทางธุรกิจนี้มีส่วนช่วยลดต้นทุนภาคการผลิตให้กับลูกค้า ลดการนำเข้าของใหม่ส่งผลดีต่อดุลการค้าของประเทศ ลดขยะฝังกลบและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติ นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการบำบัดโดยคนไทย และกำลังพัฒนางานวิจันต่าง ๆ โดยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย และยังเปิดเผยถึงยอดการเติบโต 3 ปีย้อนหลัง บริษัทฯ ในปี 2563 มีอัตราการเติบโต 23% ส่วนในปี 2564 มีอัตราการเติมโตเพิ่มขึ้นถึง 27% และในปี 2565 ซึ่งเติบโตกว่าปี 2064 ถึง 46% การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 20% ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีเป้าหมายขยายงานรีไซเคิลเพื่อรองรับตลาดถ่านกัมมันต์ซึ่งตลาดในประเทศไทยและเพื่อนบ้านมีความสำคัญและมีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงขึ้นในทุกปี อีกทั้งเรายังสามารถนำวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตซึ่งมีคุณภาพที่ดีมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ทั้งถ่านไร้ควันปลอดสารก่อมะเร็งและถ่านบำบัดน้ำเสียเพื่อให้เกิด Zero Waste ในโรงงาน