นายอัควิทย์ สุวรรณวานิชกุล หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบาย งานสนับสนุนส่วนกลาง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)หรือบีเจซี  เป็นตัวแทนบริษัท รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS พร้อมทั้งเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท จาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ซึ่งอาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เฮ้าส์ ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารที่ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน เป็นอาคารประหยัดพลังงานในประเภทอาคารสำนักงานประจำปี 2021 โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. ได้พัฒนาขึ้นและเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่