นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเคล็ดลับชะลอวัย ห่างไกลโรค 200,000 บาท และ เงินสมทบทุนส่วนตัว 200,000 บาท รวมจำนวน 400,000 บาท ให้แก่รศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ เพื่อบริจาคสบทบมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาส ณ บีดีเอ็มเอสเวลเนส คลินิก ( BDMS Wellness Clinic )  เมื่อเร็ว ๆ นี้