เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าร่วมในการประชุม “หารือแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ปี พ.ศ. 2566-2570” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยมี นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิจัย ร่วมประชุมในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564-2566 

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในครั้งนี้ว่า ด้วยเป้าหมายหลักของการพัฒนาระบบ ววน. ที่ สกสว. ได้บริหารจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบวงเงิน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 29,100 ล้านบาท โดย 40% ของกรอบวงเงิน จะแบ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนงานเชิงมูลฐาน (Fundamental Fund, FF) สำหรับแผนงาน / โครงการ ววน. ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา ววน. และสามารถตอบสนองแนวนโยบายของชาติ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม และอีกจำนวน 60% เป็นงบประมาณเพื่อการสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund, SF) จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานบริหารและจัดการทุน (PMU) หรือหน่วยงานบริหารจัดการแผนงานที่ กสว. มอบหมายเพื่อนำไปสนับสนุนทุนแก่หน่วยงานระดับปฏิบัติที่เน้นทำงานวิจัยตอบนโยบายชาติ ยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน.

อย่างไรก็ดี การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ สกสว.ขอบคุณทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน เพราะสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นสถาบันที่ดำเนินงานมาอย่างยาวนานในการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งประเด็นการพัฒนาการขนส่งระบบราง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ที่จะได้แลกเปลี่ยนกันนี้ เป็นเรื่องน่าสนใจที่ สกสว. เองจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้าน นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการ โดยในช่วงปี 2564-2565 มว. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด้าน ววน. เพื่อดำเนินการงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ที่สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ปี พ.ศ. 2566 – 2570 อาทิ โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง ที่มีการพัฒนามาตรฐานการวัดและระบบสอบเทียบในระบบโลจิสติกส์เพื่อให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศ และโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ สำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 4) ที่ได้พัฒนาวิธีการวัดและผลิตวัสดุอ้างอิง ตัวอย่างเช่น พัฒนาวัสดุอ้างอิงสารบริสุทธิ์ของสารสำคัญในสมุนไพรให้ได้มีมาตรฐานรองรับ นำไปขยายผลต่อยอดเกิดเป็นการส่งเสริมผลผลิตสมุนไพรไทย ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดสมุนไพร เป็นต้น

นอกจากนี้ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้หารือถึงแนวทางและงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาต่อยอดในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่การแนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงแนวทางการสนับสนุนงบประมาณในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นอย่างยิ่ง