นิทรรศการเดี่ยว โดย นที อุตฤทธิ์

8 – 29 ตุลาคม 2565

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต มีความภูมิใจนำเสนอนิทรรศการเดี่ยวโดย นที อุตฤทธิ์ (เกิด พ.ศ. 2513) ในชื่อ ทศชาติ อีเคลคติค (Tosachat Eclectic) ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 8 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยร่วมกับการเปิดแกลเลอรีบนพื้นที่แห่งใหม่ ที่อาคารปีเตอร์ซัน 712/1 ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

ทศชาติ อีเคลคติค ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากผลงานชุด เดจาวู (Déjà vu) ผลงานชิ้นก่อนหน้านี้ของนทีที่สรรสร้างศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา และโลกตะวันตก ผสมผสานจนกลายเป็นผลงานศิลปะชุดเดจาวูขึ้น

“ทศชาติ” สามารถกล่าวได้ว่า เป็นชื่อที่นำมาจากพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา คัมภีร์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการพรรณนาถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งยังทรงเป็น “พระโพธิสัตว์” มาสิบชาติ ก่อนที่จะทรง “ตรัสรู้” บรรลุเป็น “พระพุทธเจ้า” ด้วยปัจจัยหลัก 10 ประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ศีลธรรมอันดีซึ่งถือเป็นองค์ประกอบบารมี ด้วยบารมีทั้ง 10 ประการนี้ ทำให้สามารถเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้เป็น “ผู้บรรลุธรรม” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของ “แนวคิดทางพุทธศาสนา” ทศชาติยังสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของงานเขียน เป็นเรื่องเล่า (ชาดก) ที่มีที่มาและภูมิหลังของตัวเอง และมีบทสรุปในแต่ละบท ซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ นอกจากนี้ แม้ว่าทศชาตินี้จะถูกจัดประเภทเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่แนวคิดนี้ก็ยังถูกรับรู้ในแง่มุมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน แนวคิดนี้สามารถนำเสนอมุมมองที่ใหม่กว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นบริบทของ “สังคม” “วัฒนธรรม” “ความเป็นท้องถิ่น” และ “ปัจจัยทางการเมือง”

ด้วยแนวคิดแบบผสมผสานเช่นนี้ งานศิลปะชุดนี้จึงแสดงให้เห็นถึงบริบทที่ร่วมสมัยมากขึ้น รูปภาพทั้งหมดมาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิตซ้ำ เพิ่มข้อมูล และแก้ไขจากภาพต้นฉบับ ส่งผลให้คุณลักษณะของทศชาติในบริบทและการนำเสนอเปลี่ยนไปจากแหล่งกำเนิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมาจากความขัดแย้งและความสามัคคี ตะวันออกและตะวันตก เก่าและใหม่ ดั้งเดิมและร่วมสมัย หลักความจริงของชีวิตและความไม่เป็นเหตุเป็นผล