สกสว.จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ หวังเป็นพื้นที่ของการมีส่วนร่วมเติมเต็มและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากำลังคนระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ ววน. และสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคนโยบาย

17 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้บริหารหลักสูตร

โครงการดังกล่าว ผู้บริหารหลักสูตรและคณะผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการอบรมที่ครอบคลุมทั้งด้านทัศนคติ ความรู้พื้นฐาน และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรของหน่วยงานในระบบ ววน. ให้ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ควบคู่กับการศึกษาดูงานภายในประเทศที่เป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการจริงโดยมีระบบพี่เลี้ยง เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 119 คน

ผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า เป้าหมายที่ สกสว. ให้ความสำคัญ คือ การเสริมสร้างให้หน่วยงานในระบบ ววน. มีระบบและบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจัยหนึ่งที่จะบรรลุภารกิจดังกล่าวได้ จำเป็นต้องอาศัยกำลังสำคัญของบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผนและดำเนินงานเกี่ยวกับการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงสร้างด้านวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ที่ผ่านมา สกสว.ตระหนักถึงความสำคัญและพยายามเปิดพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบการขับเคลื่อนงานดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานในระบบ ววน. ทั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยรับงบประมาณที่เป็นสถาบันการศึกษาและกระทรวงต่าง ๆ โดยประเด็นที่สะท้อนจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเห็นสอดคล้องกันว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้แก่บุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้

“สกสว.มุ่งหวังอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นพื้นที่ของการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน เติมเต็มและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมระดับปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีมาตรฐานเพียงพอในการพัฒนากำลังคนของหน่วยงานในระบบ ววน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาต่อยอดเป็นเครือข่ายบุคลากรระดับปฏิบัติการ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. อย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นสังคมแห่งความรู้ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคนโยบายผ่านการส่งมอบผลลัพธ์” ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าว

ขณะที่ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ระบุว่า คุณค่าของระบบ ววน. ต้องทำให้หน่วยงานสามารถส่งมอบผลผลิตได้อย่างมีความรับผิดชอบ ต้องตอบประชาชนได้ว่าการลงทุนวิจัยทำให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบอย่างไรบ้าง ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตได้ รวมถึงทำให้หน่วยงานในระบบ ววน. และหน่วยงานด้านการพัฒนามีศักยภาพสูงขึ้น เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างและนำพาประเทศสู่อนาคต โดยหน้าที่สำคัญของระดับปฏิบัติการคือการสร้างคุณค่าจากความรู้ และประสานหรือถ่ายทอดความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและประเทศ “สิ่งที่อยากเห็นจากการอบรมครั้งนี้ คือ การสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ผู้บริหารหน่วยงานเห็นความสำคัญของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม”