บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัทสี
ของคนไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสีชั้นนำของประเทศ นำโดยนายจงกล รัชนกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 พันธมิตรใหญ่ ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี
ไทวัสดุ จำกัด และ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)  ในโครงการ “One World : One Future Together”
โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเยียวยาภาวะโลกรวน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และประกาศจุดยืนพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อม  และประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คุณจงกล  รัชนกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ สิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอด เราสนับสนุนความคิดนี้ให้กับทุกคนในองค์กร อีกทั้งเรามีความห่วงใยและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปอีกขั้น

คุณไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการบริหาร  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มีหลักการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)
สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล Governance  (ESG) และมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคนและความยั่งยืน
ของโลกใบนี้ในอนาคต”

         คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด กล่าวว่า
“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เราขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบคุณค่า
เชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลังงาน ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง อันเป็นหัวใจของค้าปลีกสีเขียว ที่นำมาสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน”

คุณกิตติ   ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
กล่าวว่า วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน เป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักอยู่เสมอ
และตั้งปณิธาน “ที่จะมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตด้วยกันอย่างสมดุล” เราพร้อมที่จะร่วมจับมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมสูงสุด

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ในอนาคตทั้ง 4 พันธมิตรจะร่วมมือกัน โดยแต่ละองค์กรธุรกิจ จะนำองค์ความรู้ในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดโครงการ รวมไปถึงการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้าและบริการ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังมีการร่วมมือกันต่อยอดใน การพัฒนาสินค้าเพื่อความยั่งยืน  ที่เรียกได้ว่าเป็น “Green Supply Chain” ที่แท้จริงต่อไปในอนาคต

ภายในงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ง คุณยุทธนา เจียมตระการ ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย มาร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานนี้ และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการ One World: One Future Together ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล เพื่อบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกดีขึ้น   นอกจากนี้ยังมีแขกคนพิเศษมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ คุณกรณ์ ณรงค์เดช,  คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ และคุณอัครรัฐ วรรณรัตน์

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ JBP และโครงการ “One World One Future Together” ได้ที่ http://www.facebook.com/JBPPaintThailand

#oneworldinitiative #oneworld #initiative #jbppaint #onefututetogether #sustainability #sustainable