งานนี้เรียกได้ว่าทั้งสวย เก่ง ทะลุจักรวาลจริงๆ…. สำหรับแม่ “แอน-จักรพงษ์” หลังสร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ พากลุ่มบริษัท JKN Global Group  สร้างรายได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์แล้ว

ล่าสุดเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เพื่อเป็นเกียรติแก่ความสำเร็จในการบริหารองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนในภาวะแห่งการเปลี่ยนผ่านและ disruption จนประสบความสำเร็จทะยานสู่ระดับสากล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวานนี

Advertisement